พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ชุด 1

  พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

  “ ข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายภาพ
  และเห็นภาพฝีพระหัตถ์ใน สมุดเก็บภาพถ่ายซึ่งจะทรงจัดภาพโดยมีหมายเลขประจำภาพ
  ในตอนแรกจะทรงทำด้วยพระองค์เอง ภายหลังจึงทรงสอนให้มหาดเล็กทำถวาย
  ภาพในสมุดมีหลายอย่าง เช่นรูปครอบครัว เช่นภาพลูกๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนโตขึ้นเป็นระยะๆ
  ตัวข้าพเจ้าเองมีรับสั่งว่าถ่ายภาพได้ยากมากเพราะว่า ซุกซน อยู่ไม่สุข นอกจากนั้นยังมีภาพสิ่งที่น่าสนใจ
  เช่นพระราชพิธี ภาพรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ภาพทิวทัศน์หรือสิ่งที่ทรงพบเห็นในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ …”

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำนำ
  ในหนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”