โทรศัพท์ 02-281-7999 #2128,#2235
    พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ชุด 2
    พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ชุด 1
    9 พระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9
    http://dse.brh-thailand.org/wp-content/uploads/2016/12/ทรงพระเจริญรัชกาลที่๑๐.jpg