เกี่ยวกับเรา

  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สำนักพระราชวัง

  หน่วยงาน ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ


  วิสัยทัศน์

            สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

   พันธกิ 

  1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน รวมทั้งดูแลรักษา บูรณะ ซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐานตลอกจนปูชนียสถานต่างๆ
  3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รวมทั้งโครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง

  งานต่างๆของฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสนับสนุน
  • งานนิทรรศการ และกิจกรรม
  • งานวิชาการ
  • งานช่าง-ศิลป์
  • งานติดตามและประเมินผล

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ 

  • การจัดทำนิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
  • การเผยแพร่องค์ความรู้ในราชสำนักและของสำนักพระราชวังทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในราชสำนักผ่านการจัดนิทรรศการ กิจกรรมและโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
  • ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อสังคม
  • ติดตาม และประเมินผลการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม และการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสรุปผลสำเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไข และดำเนินการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
  http://dse.brh-thailand.org/wp-content/uploads/2016/12/ทรงพระเจริญรัชกาลที่๑๐.jpg